Kategori: TTK

2013 Yılı Yeni TTK Uygulama Takvimi

 6102   SAYILI YENİ TTK 2013 ve 2014 YILI UYGULAMA TAKVİMİ

1 Ocak   2013 Kamu   Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen   şirketlerin münferit ve konsolide tablolarının düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe   Standartlarını (TMS) uygulamaya başlayacakları tarihtir(6102/Geçici 6).
1 Ocak   2013 Bakanlar   Kurulunca denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi gereklidir(6102/397,   1534).
1 Ocak   2013 Açılış envanterinin   gerçeğe uygun çıkarılması gereklidir (6102/66).
14   Şubat 2013 Oy   haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hüküm yürürlüğe girecektir(6102/201,   6103/19).
14   Şubat 2013 Ticaret   şirketleri veya kooperatiflerin eski türlerine dönmek istemeleri halinde bu   işlem için son gündür (6102/Geçici 4).
31 Mart   2013 Bakanlar   Kurulu Kararı ile denetime tabi olacak şirketlerin yetkili organları   tarafından bağımsız denetçinin seçilmesi için son tarih. Seçimin yapılması   ile birlikte 6762 sayılı kanuna göre görev yapan murakıpların görevlerinin   sona ereceği tarih (6102/397, 400, Geçici 6).
31 Mart   2013 Yevmiye   Defteri ile Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış onayının yapılması için   son gün (6102/64-3).
1   Temmuz 2013 Anonim   şirketlerin “esas sözleşmelerini” ve limited şirketlerin “şirket   sözleşmelerini” Yeni TTK’ya uyumlu hale getirmeleri için son gün (6103/22).Anonim şirketin   esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun   toplantı ve karar nisaplarına ilişkin Yeni TTK’ya uygun düzenleme yapılması   için son gün (6103/26).
1 Ekim   2013 İnternet   sitesi açmak zorunda olan şirketlerin internet sitesi açmaları ve internet   sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeleri için son gün(6102/1524,   Geçici 8).Yeni   TTK’nın 479’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı aşan sayıda   oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümlerinin Yeni TTK’ya uyumlu hale   getirilmesi için son tarih (6103/28).
31   Aralık 2013 Yeni   TTK uyarınca TMS’ye uygun finansal tabloların bilanço günü itibariyle   çıkarılma tarihidir (6102/514).
1 Ocak   2014 Yeni   TTK’nın 39’uncu Maddesi uyarınca ticari belgelerde yer alacak bilgilere   ilişkin yükümlülüğün yürürlüğe girdiği tarihtir (6102/1534).
14   Şubat 2014 Anonim   ve limited şirketlerin asgari sermayelerini bu tarihe kadar Yeni TTK ile   uyumlu hale getirmek zorundadırlar (6102/332, 580, 6103/20).
14 Şubat   2014 Yeni   TTK’nın 479/1-2 maddesi uyarınca imtiyazlı oyların Kanunla uyumlu hale   getirilmesi gerekmektedir (6103/479-1,2, 6103/28).
1   Temmuz 2014 Bir   bağlı şirketin 1 Temmuz 2012 tarihinde, Yeni TTK’nın 202’nci maddesi   kapsamında kaybı veya kayıpları varsa bunların denkleştirilmesi veya ilgili   şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem haklarının tanınması için   son tarihtir(6103/18